Rekrutacja

Zapisy do klasy I

Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
na rok szkolny 2016/2017

Informujemy, że zapisy kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

odbywają się w terminach zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2016 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 20 czerwca 2016

 
od 4 maja 2016r. do 3 czerwca 2016r. do godz. 1100
 

 
Uczymy żyć w świecie wiedzy.  Tworzymy przyjazną atmosferę, w której można rozwinąć swój talent.
 Otwieramy drzwi do Hiszpanii i Europy!

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

Jak zapisać kandydata z obwodu szkoły?

Jak zapisać kandydata spoza obwodu szkoły?

Kryteria rekrutacyjne i zasady punktowania osiągnięć

Termin sprawdzianu predyspozycji językowych

Termin próby sprawności fizycznej

Formularz rekrutacyjny dla kandydatów spoza gminy Lublin

Zgoda na udział w teście sprawności fizycznej i na naukę w klasie sportowej

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 19

na rok szkolny 2016/2017

 

Składanie wniosków zgłoszeniowych do klasy ogólnej oraz ogólnej z rozszerzonym językiem angielskim przez kandydatów z obwodu Gimnazjum nr 19

4 maja - 3 czerwca 2016  

do godz. 11.00

Składanie wniosków rekrutacyjnych do klasy ogólnej oraz ogólnej z rozszerzonym językiem angielskim przez kandydatów spoza obwodu Gimnazjum nr 19 oraz do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim (matematycznej i dziennikarsko-artystycznej) i klasy sportowej o profilu piłka ręczna przez kandydatów z obwodu i spoza obwodu Gimnazjum nr 19

Zapisy dzieci spoza Gminy Lublin do wybranych klas indywidualnie w sekretariacie Gimnazjum nr 19

4 maja - 3 czerwca 2016  

do godz. 11.00

godziny pracy sekretariatu:

8.00 – 15.30
wtorek -   9.00 – 16.30

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych (matematycznej i dziennikarsko-artystycznej) oraz do klasy ogólnej z rozszerzonym językiem angielskim

Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim i jest zestawem zadań sprawdzających zdolności rozumowania, logicznego myślenia i kojarzenia – niezbędne w nauce języków obcych.

19 maja 2016    godz. 16.00

 w budynku Gimnazjum nr 19

 Dodatkowy termin dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli uczestniczyć w ww terminie:

28 maja 2016    godz. 10.00

lub 30 maja 2016 o godz. 16.00

w budynku Gimnazjum nr 19

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej o profilu piłka ręczna

 

Należy przyjść z pisemną zgodą rodzica na udział w teście

19 maja 2016    godz. 16.00

   na Hali MOSiR

 Dodatkowy termin dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli uczestniczyć w ww terminie:

31 maja 2016    godz. 16.00

na Hali MOSiR

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej 2 czerwca 2016 godz. 10.00
Dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze szkoły lub klasy dwujęzycznej czy sportowej

17 – 21 czerwca 2016 

 do godz. 15.00

Wprowadzenie do systemu wyników sprawdzianu OKE, ocen ze świadectwa po klasie VI oraz osiągnięć – dotyczy kandydata uczęszczającego do szkoły podstawowej na terenie miasta Lublin

22 czerwca 2016  

od godz. 8.00

do

24 czerwca 2016

 do godz. 15.00

Dostarczenie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału lub kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI – dotyczy kandydatów rekrutujących się indywidualnie, uczęszczających do szkoły podstawowej poza miastem Lublin

24 czerwca 2016

 od godz.  10.00  

 do

28 czerwca 2016  

do godz. 15.00

 

Weryfikowanie złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną do 30 czerwca 2016
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gimnazjum nr 19 1 lipca 2016 godz.10.00
Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w Gimnazjum nr 19 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu, jeśli nie zostały wcześniej złożone

30 czerwca 2016

od godz. 10.00

 do

 19 lipca 2016   

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2016 godz.10.00
Zapisy dzieci z rejonu i spoza rejonu w sekretariacie Gimnazjum nr 19 w przypadku posiadania wolnych miejsc w klasach pierwszych. do 22 sierpnia 2016 godz. 10.00


 PROCEDURA ODWOŁAWCZA I UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie ewentualnych wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia. do 12 lipca 2016 r.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia. do 18 lipca 2016 r.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia ucznia. do 25 lipca 2016 r.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia ucznia. do 1 sierpnia 2016 r.
Opublikowanie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 25 lipca 2016 r.
Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w poszczególnych szkołach prowadzą komisje rekrutacyjne zgodnie z procedurą rekrutacji. od 25 lipca 2016 r.
do 22 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu