Stypendium Szkolne.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikające z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto). Stypendium przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

– bezrobocie,
– niepełnosprawność,
– ciężka lub długotrwała choroba,
– wielodzietność,
– alkoholizm lub narkomania,
– brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września do 15 września 2016 roku w szkole, do której uczęszcza uczeń (najlepiej u pedagoga szkolnego ewentualnie w sekretariacie).

Do wypełnionego wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć WYŁĄCZNIE:

  • Oświadczenie o dochodach (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie, u pedagoga szkolnego),
  • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie, u pedagoga szkolnego)

Wszystkie inne dokumenty, które należało dołączać do wniosków w latach ubiegłych (np. xero dowodu, zaświadczenia z MOPR, dodatki mieszkaniowe itp.) obecnie nie są potrzebne.

 

Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • kradzieży z włamaniem
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia
  • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w szkole na terenie Gminy Miasto Lublin.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Oświadczenie

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w SIO.doc

 Wniosek.doc